zondag 12 november 2017

Meeuwen uit de Delta in België en Frankrijk

(English below)

Sinds 2016 brengen Jacob Jan de Vries en ik, Maarten van Kleinwee, regelmatig de vuilstort van Blaringhem in Noord-Frankrijk om op zoek te gaan naar geringde meeuwen uit Nederland. Dit doen wij 2 keer per seizoen: in oktober aan het begin van het winterseizoen en in maart aan het eind van het winterseizoen.

Dit jaar zijn wij ook begonnen met het bezoeken van de Belgische kust en ook daar komen wij veel meeuwen tegen die geringd zijn door Buijs Eco Consult in de Delta (de driehoek Rotterdam - Moerdijk - Vlissingen).

Hieronder volgt een kort verslag van twee recente bezoeken aan die locaties.

België in augustus


In augustus, kort na het broedseizoen, hebben wij enkele dagen verschillende locaties langs de Belgische kust bezocht, met name rondom Oostende.
Hier zijn veel brede stranden te vinden met veel strekdammen. Vanwege de mosselen die zich daar bevinden zijn deze strekdammen een belangrijke bron van voedsel. Bij laag water (en als er geen verstoring is van badgasten) zijn er daarom ook veel meeuwen aanwezig om van deze natuurlijke voedselbron gebruik te maken.




In totaal kwamen wij daar 15 meeuwen uit de Delta tegen, waaronder enkelen die wij in oktober 2016 al op Blaringhem hadden gezien en ook enkelen die wij later in oktober daar tegen zouden komen.

Behalve de stranden bezochten wij ook de havens van Oostende. Daar waren nog veel Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen aanwezig met hun jongen. Opvallend was om daar op 1 dag 3 sub-adulte Zilvermeeuwen uit de Delta te zien.


Foto: Eerste-jaars Zilvermeeuw Groen 3K op de vuilstort van Blaringhem in oktober 2016. In augustus 2017 kwamen wij hem tegen in de haven van Oostende.

Foto: Tweede-jaars Zilvermeeuw Groen YE op een strekdam bij Blankenberge. Zowel in oktober 2016 als in oktober 2017 zagen wij deze meeuw ook op de vuilstort van Blaringhem.

Blaringhem in oktober


Van 9 t/m 13 oktober brachten wij elke dag een bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk. Deze stort wordt dagelijks door ongeveer twintigduizend meeuwen bezocht. Het overgrote merendeel hiervan zijn Zilvermeeuwen. Opvallend om te zien was het grote aantal jonge meeuwen die dit jaar geboren zijn: zo’n 30 - 40% van de aanwezige Zilvermeeuwen.

Deze keer kwamen wij 82 meeuwen uit Nederland tegen waarvan er 74 geringd waren door Buijs Eco Consult in de Delta. Bijna een kwart daarvan (17) waren jonge vogels die dit jaar geboren zijn.
Uit deze groep waren er 32 die wij bij voorgaande bezoeken in oktober 2016 en maart 2017 ook daar hebben gezien.

Eerder dit jaar, in juli, waren wij al aanwezig bij het ringen van de jonge Zilvermeeuwen in de havens van Vlissingen. Het was leuk om 7 van deze jonge meeuwen in Frankrijk terug te zien.

Vergeleken met het bezoek aan oktober 2016 lagen de aantallen afgelezen geringde meeuwen beduidend lager. Toen kwamen wij 111 meeuwen uit Nederland tegen, waarvan 104 geringd door Buijs Eco Consult. Daarvan waren er 23 dat jaar geboren, niet veel meer dan de 17 die wij dit jaar zagen.

Het verschil in aantal kan liggen in het feit dat ons bezoek twee weken eerder was dan in 2016 en dat het vrij zacht is voor de tijd van het jaar. Het kan daarom zijn dat nog niet alle meeuwen aangekomen zijn op deze overwinteringsplek. Echter, niet elk jaar is hetzelfde en verschillen zullen er altijd zijn.

 

Dankwoord


Graag willen wij de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen en Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een fotoimpressie van enkele meeuwen die waar daar hebben gezien.


Gulls from the Delta in Belgium and France


Since 2016, Jacob Jan de Vries and I, Maarten van Kleinwee, pay regular visits to the landfill of Blaringhem in northern France in search for ringed gulls from the Netherlands. We do this twice a season: once at the beginning of the wintering season and once at the end of the wintering season.

This year we have also started visiting the Belgian coast where we have also come across gulls ringed by Buijs Eco Consult in the area of Holland that is referred to as the ‘Delta’, located in the triangle Rotterdam - Moerdijk - Vlissingen.

Below follows a short report of two recent trips to these two locations.



Belgium in August


In August, shortly after the breeding season, visited several locations along the Belgian coast during a few days, mainly around Oostende.

This area holds many breakwaters with mussel beds which provide an excellent food source for gulls. At low tide (and when not disturbed by beachgoers), many gulls can be observed at these locations.

In total we observed 15 gulls from the Delta, among which several which we had seen in October 2016 at Blaringhem and which we would see again at that location later in October.

We also visited the harbour of Oostende where many Herring Gulls and Lesser Black-backed Gulls were still present with their young. We were surprised to see 3 sub-adult Herring Gulls from the Delta there on one day.


Blaringhem in October


From 9 - 13 October, we visited the landfill of Blaringhem, France, daily. This site is visited by around 20,000 gulls each day, most of them Herring Gulls. Striking to see were the high number of young gulls that were born this year: around 30 - 40% of the total number present.

This time we managed to observe 82 ringed gulls from the Netherlands of which 74 were ringed by Buijs Eco Consult in the Delta. Almost a quarter (17) were gulls born this year.
From this group we had seen 32 at previous visits in October 2016 and March 2017.

Earlier this year, in July, we were present during a ringing session of young Herring Gulls in one of the breeding colonies near Vlissingen. It was nice to come across 7 of the young gulls at the landfill in France.

Compared to our visit in October 2016, the total number of observed ringed gulls was substantially lower. During that visit we recorded 111 Dutch gulls of which 104 were ringed by Buijs Eco Consult. Of those, 23 were born that year, so not many more than the 17 we saw this year.
 

The difference could be in the fact that our visit was planned two weeks earlier than last year and the the weather is relatively mild. It could be therefore that not all gulls have arrived yet at this wintering site. Still, not every year is the same and there will always be differences.

We would like to express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.












 



1 opmerking: