zondag 15 mei 2016

Ringactie binnenlandkolonie Amerongen: Geelpootmeeuw en nieuwe codering ringen seizoen 2016

Buijs Eco Consult voert al sinds 2012 ringonderzoek uit in de binnenlandkolonie van Amerongen. Hier bevindt zich, op de landtong tussen het stuwcomplex en de schutsluis in de Nederrijn bij Amerongen, een kolonie waar naast Kleine mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen, vrijwel ieder jaar enkele Geelpootmeeuwen broeden. Daarnaast werd hier in 2012 het eerste broedgeval van een Pontische meeuw vastgesteld:

http://buijsecoconsult.blogspot.nl/2012/10/eerste-broedgeval-pontische-meeuw.html

Dit jaar was er geen Pontische meeuw aanwezig in de kolonie, maar wel enkele Geelpoten. Op zaterdag 7 mei voerden we (Roland-Jan Buijs, Pietergeert Gelderblom, Naomi Huig en ondergetekende) een ringactie uit. Door de observaties van Pietergeert werd het nest van een mengpaar Geelpootmeeuw (man) en zilvermeeuw (vrouw) snel gevonden en werd de kooi geplaatst. Dit resulteerde in de vangst van een schitterende adulte man Geelpootmeeuw:

Adult man Geelpootmeeuw

Kenmerkend vleugelpatroon Geelpootmeeuw met bandje op P5

Deze zeer forse vent (met dito snavel!) werd geringd met de code SC:


De overige gevangen zilvermeeuwen werden eveneens geringd met de groene tibiaringen. Voor de Kleine mantels werd een nieuwe type tibiaringen gebruikt. Gele ringen met twee karakters welke gescheiden worden door twee verticale strepen (bars). Hieronder demonstreert Y-FǁC de nieuwe codering:


Voorlopig worden alleen Kleine mantels met deze codering geringd. Opletten dus, want er zijn ook gele tibiaringen zonder bars (2007) gebruikt!

donderdag 12 mei 2016

Publicatie Buijs Eco Consult in Bird Study / Bird Study paper by Buijs Eco Consult

(English below)

Buijs Eco Consult is gespecialiseerd in onderzoek naar het gedrag van grote meeuwen in broedkolonies en stedelijk gebied in Nederland. Binnen dit kader wordt door Naomi Huig in detail gekeken naar het gedrag van broedvogels uit de Rotterdamse havengebieden in de stad Den Haag. Hierover verschijnt binnenkort een uitgebreid artikel in Bird Study, het wetenschappelijke tijdschrift van de BTO (British Trust for Ornithology). 

Het gepubliceerde onderzoek werd uitgevoerd in de periode van medio maart tot medio augustus 2014 en heeft zich gericht op de aanwezigheid in Den Haag van meeuwen met door Buijs Eco Consult aangebrachte tibiaringen uit Rotterdam. De aantallen meeuwen in de stad namen toe met de terugkeer van de Kleine Mantelmeeuwen uit hun overwinteringsgebieden. Ruim vier keer zoveel Kleine Mantelmeeuwen dan Zilvermeeuwen bezochten de stad gedurende de studieperiode. Hoewel de totale aantallen over het hele broedseizoen opgeteld aanzienlijk waren, was het aantal individuen vanuit de Rotterdamse kolonies dat Den Haag op een enkele dag bezocht nooit meer dan een paar procent. De aantallen per dag waren het laagst in de weken dat de eieren bebroed werden. Na het uitkomen van de eieren, van ongeveer medio juni tot begin augustus hadden de meeuwen jongen die gevoerd moesten worden. In deze periode bezochten veel verschillende meeuwen Den Haag op zoek naar voedsel. De meesten van hen werden in de rest van het jaar niet in de stad gezien. In deze zoektocht naar voedsel voor de jongen ontstonden soms overlastsituaties (zoals brutaal gedrag en het kapotmaken van vuilniszaken). Buiten deze periode kwam dat nauwelijks voor. Structureel voorkomen dat voedsel voor meeuwen eenvoudig toegankelijk is, zal dus een effectieve manier zijn om het aantal meeuwen dat de stad bezoekt én het aantal overlastsituaties te verlagen. 

Aan dakbroeders is in Den Haag geen kleurring-onderzoek gedaan. Over hun aanwezigheid in de stad en hun rol bij overlast situaties is hierdoor nog niets bekend.

(Huig, N., Buijs, R.-J. & E. Kleyheeg 2016. Summer in the city: behaviour of large gulls visiting an urban area during the breeding season. Bird Study DOI:10.1080/00063657.2016.1159179.)


De gemeente Den Haag heeft broodcontainers geplaatst waarin oud brood kan worden weggegooid. Als deze vol zijn, worden zakken vol brood op de containers achtergelaten. In maart, na de terugkeer van de eerste Kleine Mantelmeeuwen, worden deze zakken nog met rust gelaten (boven), terwijl ze in juli grote groepen meeuwen aantrekken (onder). Photos: Ronald van Oosteroom. The city of The Hague has installed large containers designated for the disposal of stale bread. When the containers are full, bags filled with bread are left exposed. In March, after the first Lesser Black-backed Gulls have returned from their wintering areas, these bags are left undisturbed (top). In July, however, these bags attract large flocks of gulls (below). 


Buijs Eco Consult studies the behaviour of large gulls in the breeding colonies as well as in urban areas in the Netherlands. In this context, Naomi Huig studies the presence and behaviour of gulls from the Port of Rotterdam breeding colony in the city of The Hague in more detail. A paper on this topic will be published in the next edition of Bird Study, the journal of the British Trust for Ornithology. 

Gulls with colour-rings fitted by Buijs Eco Consult in the Port of Rotterdam colony were counted in The Hague between mid March and mid August 2014 and their behaviour was observed. Logically, the numbers of gulls increased with the return of the Lesser Black-backed Gulls from their wintering areas. Over four times more Lesser Black-backed Gulls than Herring Gulls visited the city in the study period. Although the total number of gulls visiting The Hague over the entire breeding season was substantial, no more than a few percent of gulls from the Rotterdam colony were seen on a single day. Numbers were lowest in the incubation period, while in the rearing period many different individuals visited the city looking for food for their chicks. Most of those gulls were seen just once in the entire study period. These visits driven by the necessity to find food for chicks sometimes led to nuisance situations (like bold behaviour or disturbance of garbage bags), which rarely occurred outside the rearing period. Therefore, preventing easy accessibility of food for gulls will be an effective way to lower the number of gulls visiting the city and the number of nuisance situations.

Since no rooftop breeding gulls in The Hague are colour-ringed, their day to day presence and their involvement in nuisance situations is still unknown. 

(Huig, N., Buijs, R.-J. & E. Kleyheeg 2016. Summer in the city: behaviour of large gulls visiting an urban area during the breeding season. Bird Study DOI:10.1080/00063657.2016.1159179.)