dinsdag 14 november 2017

Vroege Vogels filmt Haagse meeuwen / Dutch urban gulls on TV

English below


Op 14 november 2017 is in Vroege Vogels TV een item geweest over de meeuwen in Den Haag. Hierin is aandacht besteed aan meeuwen in de stad, hun voedselstrategieën en interactie met mensen. Buijs Eco Consult heeft aan deze uitzending meegewerkt.

Milouska Meulens en Roland-Jan Buijs op Koekamp/Malieveld - Milouska Meulens and Roland-Jan Buijs at Koekamp/Malieveld

Op twee bekende locaties in de Haagse binnenstad (Koekamp/Malieveld en Buitenhof/Hofvijver) en bij winkelcentrum De Stede in het zuiden van Den Haag werden opnames gemaakt. Op deze locaties werden ook enkele meeuwen gevangen en geringd.

Rustende meeuwen in de Hofvijver - Resting gulls on Hofvijver

Bij de haringkar bij de ingang van het Binnenhof werd aandacht besteed aan specialisatie van sommige meeuwen op voedsel van mensen. Een enkele keer wordt eten gestolen, maar vaker verleiden de meeuwen mensen tot het voeren van restjes van hun lunch. Op deze locatie werden twee Zilvermeeuwen geringd; een adult en zijn 6 maanden oude jong dat nog steeds om voedsel bedelde. Beide meeuwen werden in de weken tussen opname en uitzending dagelijks op de haringkar waargenomen.

Y-9||9 bedelt bij Y-9||= - Y-9||9 begging for food from Y-9||=

De twee andere meeuwen die langs de Hofvijver werden geringd (kort na de opnames) zijn zeer regelmatig binnen het gezichtsveld van de haringkar maar laten ander gedrag zien. Het kleine grasveldje langs de Lange Vijverberg wordt intensief gebruikt door deze meeuwen als trappelplaats voor regenwormen. Ook in de stad wordt dus natuurlijk voedsel gevonden!

R/G-8L met ongeringde partner trappelend voor regenwormen - R/G-8L and unringed partner hunt for earthworms

De meeuwen die op Koekamp/Malieveld zijn geringd, zijn sinds de ringdag niet meer teruggezien. Het is afwachten waar die weer opduiken. De meeuw die bij winkelcentrum De Stede is geringd is enkele dagen later op Texel gezien! Zo interessant zijn de “Haagse” meeuwen!

R/G-8K op het wandelpad naast de Hofvijver - R/G-8K rests on the edge of Hofvijver 

Om de aflevering te bekijken - To watch the show item starts at minute 2.03:

English

On November 14th 2017 the Dutch Nature TV-show “Vroege Vogels” did an item on gulls in the city of The Hague. The item involves gulls in the urban area, their foraging strategies and interactions between gulls and people. Buijs Eco Consult took part in the show.

Two well-known locations in the city centre of The Hague (Koekamp/Malieveld and Buitenhof/Hofvijver) as well as a shopping mall in the south of The Hague featured in the show. On these locations several Herring gulls were captured and ringed.

At the open-air fish restaurant near the entrance of Binnenhof specialisation of gulls on human food was discussed. Sometimes food is stolen from people, but more often people offer their left-overs to the gulls. Two gulls were ringed next to this restaurant; an adult and his 6 month old juvenile who was still begging for food. Both gulls were seen daily at the restaurant in the weeks between recording and broadcasting of the show.

The two other gulls that were ringed along Hofvijver (shortly after the recordings) were regularly seen within eye-sight of the fish restaurant, but behave differently. A tiny patch of grass along Lange Vijverberg is used by these gulls to hunt for earthworms. The city also provides natural food!

The gulls that were ringed at Koekamp/Malieveld have not been seen since, while the adult that was ringed at the shopping mall was resighted a few days later on the island of Texel (over 100 km to the North)! This shows how diverse “urban” gulls are!

zondag 12 november 2017

Meeuwen uit de Delta in België en Frankrijk

(English below)

Sinds 2016 brengen Jacob Jan de Vries en ik, Maarten van Kleinwee, regelmatig de vuilstort van Blaringhem in Noord-Frankrijk om op zoek te gaan naar geringde meeuwen uit Nederland. Dit doen wij 2 keer per seizoen: in oktober aan het begin van het winterseizoen en in maart aan het eind van het winterseizoen.

Dit jaar zijn wij ook begonnen met het bezoeken van de Belgische kust en ook daar komen wij veel meeuwen tegen die geringd zijn door Buijs Eco Consult in de Delta (de driehoek Rotterdam - Moerdijk - Vlissingen).

Hieronder volgt een kort verslag van twee recente bezoeken aan die locaties.

België in augustus


In augustus, kort na het broedseizoen, hebben wij enkele dagen verschillende locaties langs de Belgische kust bezocht, met name rondom Oostende.
Hier zijn veel brede stranden te vinden met veel strekdammen. Vanwege de mosselen die zich daar bevinden zijn deze strekdammen een belangrijke bron van voedsel. Bij laag water (en als er geen verstoring is van badgasten) zijn er daarom ook veel meeuwen aanwezig om van deze natuurlijke voedselbron gebruik te maken.
In totaal kwamen wij daar 15 meeuwen uit de Delta tegen, waaronder enkelen die wij in oktober 2016 al op Blaringhem hadden gezien en ook enkelen die wij later in oktober daar tegen zouden komen.

Behalve de stranden bezochten wij ook de havens van Oostende. Daar waren nog veel Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen aanwezig met hun jongen. Opvallend was om daar op 1 dag 3 sub-adulte Zilvermeeuwen uit de Delta te zien.


Foto: Eerste-jaars Zilvermeeuw Groen 3K op de vuilstort van Blaringhem in oktober 2016. In augustus 2017 kwamen wij hem tegen in de haven van Oostende.

Foto: Tweede-jaars Zilvermeeuw Groen YE op een strekdam bij Blankenberge. Zowel in oktober 2016 als in oktober 2017 zagen wij deze meeuw ook op de vuilstort van Blaringhem.

Blaringhem in oktober


Van 9 t/m 13 oktober brachten wij elke dag een bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk. Deze stort wordt dagelijks door ongeveer twintigduizend meeuwen bezocht. Het overgrote merendeel hiervan zijn Zilvermeeuwen. Opvallend om te zien was het grote aantal jonge meeuwen die dit jaar geboren zijn: zo’n 30 - 40% van de aanwezige Zilvermeeuwen.

Deze keer kwamen wij 82 meeuwen uit Nederland tegen waarvan er 74 geringd waren door Buijs Eco Consult in de Delta. Bijna een kwart daarvan (17) waren jonge vogels die dit jaar geboren zijn.
Uit deze groep waren er 32 die wij bij voorgaande bezoeken in oktober 2016 en maart 2017 ook daar hebben gezien.

Eerder dit jaar, in juli, waren wij al aanwezig bij het ringen van de jonge Zilvermeeuwen in de havens van Vlissingen. Het was leuk om 7 van deze jonge meeuwen in Frankrijk terug te zien.

Vergeleken met het bezoek aan oktober 2016 lagen de aantallen afgelezen geringde meeuwen beduidend lager. Toen kwamen wij 111 meeuwen uit Nederland tegen, waarvan 104 geringd door Buijs Eco Consult. Daarvan waren er 23 dat jaar geboren, niet veel meer dan de 17 die wij dit jaar zagen.

Het verschil in aantal kan liggen in het feit dat ons bezoek twee weken eerder was dan in 2016 en dat het vrij zacht is voor de tijd van het jaar. Het kan daarom zijn dat nog niet alle meeuwen aangekomen zijn op deze overwinteringsplek. Echter, niet elk jaar is hetzelfde en verschillen zullen er altijd zijn.

 

Dankwoord


Graag willen wij de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen en Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een fotoimpressie van enkele meeuwen die waar daar hebben gezien.


Gulls from the Delta in Belgium and France


Since 2016, Jacob Jan de Vries and I, Maarten van Kleinwee, pay regular visits to the landfill of Blaringhem in northern France in search for ringed gulls from the Netherlands. We do this twice a season: once at the beginning of the wintering season and once at the end of the wintering season.

This year we have also started visiting the Belgian coast where we have also come across gulls ringed by Buijs Eco Consult in the area of Holland that is referred to as the ‘Delta’, located in the triangle Rotterdam - Moerdijk - Vlissingen.

Below follows a short report of two recent trips to these two locations.Belgium in August


In August, shortly after the breeding season, visited several locations along the Belgian coast during a few days, mainly around Oostende.

This area holds many breakwaters with mussel beds which provide an excellent food source for gulls. At low tide (and when not disturbed by beachgoers), many gulls can be observed at these locations.

In total we observed 15 gulls from the Delta, among which several which we had seen in October 2016 at Blaringhem and which we would see again at that location later in October.

We also visited the harbour of Oostende where many Herring Gulls and Lesser Black-backed Gulls were still present with their young. We were surprised to see 3 sub-adult Herring Gulls from the Delta there on one day.


Blaringhem in October


From 9 - 13 October, we visited the landfill of Blaringhem, France, daily. This site is visited by around 20,000 gulls each day, most of them Herring Gulls. Striking to see were the high number of young gulls that were born this year: around 30 - 40% of the total number present.

This time we managed to observe 82 ringed gulls from the Netherlands of which 74 were ringed by Buijs Eco Consult in the Delta. Almost a quarter (17) were gulls born this year.
From this group we had seen 32 at previous visits in October 2016 and March 2017.

Earlier this year, in July, we were present during a ringing session of young Herring Gulls in one of the breeding colonies near Vlissingen. It was nice to come across 7 of the young gulls at the landfill in France.

Compared to our visit in October 2016, the total number of observed ringed gulls was substantially lower. During that visit we recorded 111 Dutch gulls of which 104 were ringed by Buijs Eco Consult. Of those, 23 were born that year, so not many more than the 17 we saw this year.
 

The difference could be in the fact that our visit was planned two weeks earlier than last year and the the weather is relatively mild. It could be therefore that not all gulls have arrived yet at this wintering site. Still, not every year is the same and there will always be differences.

We would like to express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.
 zondag 26 maart 2017

Bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk (maart 2017)

(English below)

In de week van 13 t/m 17 maart brachten wij, Maarten van Kleinwee en Jacob Jan de Vries een bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk.


Eerder deden wij dit al in oktober 2016, aan het begin van de winter. Wij waren benieuwd wat de verschillen zouden zijn in de aantallen meeuwen uit Nederland nu de winter ten einde loopt.

Dit verschil was groot: zagen wij in oktober 111 individuen uit Nederland, nu waren het er nog maar 28. Daarvan droegen 23 een ring uit het project van Buijs Eco Consult.
Slechts 3 van de individuen die wij in oktober zagen waren ook nu (nog) in maart aanwezig.

Wat opviel was het lage aantal jonge meeuwen: van de 28 meeuwen waren er slechts 7 sub-adult. Van deze 7 waren er slechts 2 in hun eerste levensjaar, terwijl dat er in oktober 24 waren.

Een ander groot verschil was de aanwezigheid van Kleine Mantelmeeuwen: deze trekken na het broedseizoen naar hun overwinteringsgebieden in Zuid Europa en Noord Afrika en zijn in de winter niet aanwezig in Nederland. In oktober zagen wij daarom slechts 3 Nederlandse Kleine Mantelmeeuwen: één was in zijn eerste levensjaar en de andere twee waren adult. Tijdens ons bezoek in maart lag het aantal Kleine Mantelmeeuwen beduidend hoger, namelijk 14 van de 28. De overige 14 waren Zilvermeeuwen.

Deze cijfers geven duidelijk aan dat de meeste adulte Zilvermeeuwen zoals verwacht al richting hun broedkolonies vertrokken waren, dat de jonge meeuwen (die nog niet oud genoeg zijn om te broeden) ook weer verder zijn gaan zwerven, en dat de migratie van Kleine Mantelmeeuwen vanuit het zuiden in volle gang was.

Hoogtepunt van de waarnemingen was het zien van een adulte Kleine Mantelmeeuw (geringd door Buijs Eco Consult) die wij in januari in Marokko aflazen en in Blaringhem weer tegen kwamen.

Wederom willen wij graag de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen en Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een foto-overzicht van de door ons waargenomen meeuwen met een kleurring van Buijs Eco Consult.

In the week of 13 - 17 March we, Maarten van Kleinwee and Jacob Jan de Vries, visited the landfill of Blaringhem in northern France.

We previously visited this location in October 2016, at the beginning of the winter. We were curious to see what the differences would be in the numbers of gulls from the Netherlands now that the winter is coming to an end.

It turned out that this difference was large: while we saw 111 individuals from the Netherlands in October, in March we only saw 28. Of these 28, 23 were fitted with a ring from Buijs Eco Consult. Only 3 individuals that we saw in October were also (still) present in March.

What was also noticable was the low number of young gulls: only 7 of the 28 gulls were sub-adult. Of these 7 only 2 were in their first year, compared to 24 in October.

Another big difference was the presence of Lesser Black-backed Gulls: these migrate after the breeding season to their wintering locations in the south of Europe and the north of Africa and are therefore not present in the winter in the Netherlands. In October we therefore saw only 3 Dutch Lesser Black-backed Gulls: one in its first year and 2 adults. In March the number of Lesser Black-backed Gulls was significantly higher: 14 out of 28. The other 14 were Herring Gulls.

These numbers clearly show that most of the adult Herring Gulls had already left for their breeding colonies (as expected), that the young gulls had also left, and that the migration of Lesser Black-backed was in full swing.

Highlight of our observations was seeing an adult Lesser Black-backed Gull (ringed by Buijs Eco Consult) which we had previously observed in Morocco in January.

We would like to again express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.

Below a photo impression of some of the gulls fitted with a ring from Buijs Eco Consult that we observed.


Zilvermeeuwen / Herring Gulls 
Kleine Mantelmeeuwen / Lesser Black-backed Gulls   

maandag 30 januari 2017

Bezoek aan Marokko op zoek naar Kleine Mantelmeeuwen

(English below)

In de week van 3 t/m 13 januari brachten wij, Maarten van Kleinwee en Jacob Jan de Vries een bezoek aan Marokko, en wel het gebied langs de kust tussen Agadir en El Jadida.

Marokko is een belangrijke overwinteringsplek voor de Kleine Mantelmeeuwen die in Nederland en veel andere West-Europese landen broeden. We weten dit op basis van gekleurringde meeuwen die hier afgelezen worden, onder andere van het project wat Buijs Eco Consult in het Delta-gebied uitvoert.

Behalve de hoge temperatuur worden de meeuwen ook aangetrokken door de grote hoeveelheid voedsel die langs de kust van Marokko aanwezig is in de vorm van vis (afval van vissers en visfabrieken) en huisafval (vuilstortplaatsen). Goed toeven dus als je Kleine Mantelmeeuw bent!Video: De visfabriek bij Anza trekt duizenden Kleine Mantelmeeuwen aan.

Tijdens onze reis langs diverse lokaties kwamen wij naast Kleine Mantelmeeuwen uit het Delta-gebied (zo'n 90 stuks) ook Kleine Mantels tegen uit de kolonies van het Forteiland van IJmuiden (7x) en Texel (11x). Ook zijn meeuwen gezien uit landen om ons heen. Geringde Kleine Mantelmeeuwen die wij gezien hebben waren naast Nederland ook afkomstig uit: België, Schotland, Engeland, Wales, Guernsey, IJsland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Portugal.

In totaal lazen wij 620 keer een ring af van zo'n 410 verschillende Kleine Mantelmeeuwen.

Dat er in Noorwegen erg veel meeuwen geringd worden bleek wel uit het opvallend hoge aantal individuen die wij uit dat land tegen kwamen: zo rond de 120. Tot aan de laatste dag toe hebben wij nog nieuwe Noorse ringen afgelezen, ook op lokaties die wij al vele malen bezocht hadden.

Daartegenover stond het lage aantal ringen uit Noord-Duitsland (14) wat afstak tegen de ringen uit Denemarken (50), ondanks dat dit bijna dezelfde regio is.

Bij het ontvangen van de ringgegevens bleek ook dat veel van de geringde meeuwen óf lange tijd niet meer gezien waren óf alleen in Marokko waargenomen worden. Door verplaatsingen binnen het broedgebied (naar een lokatie waar niet afgelezen wordt bijvoorbeeld) worden sommige meeuwen dus niet meer in het land waar ze geringd zijn afgelezen. Ook dit aspect maakt het afreizen van waarnemers naar deze gebieden zowel interessant als erg belangrijk voor het onderzoek.

Hieronder volgt een fotoimpressie van onze reis.

In the week of January 3-13, Maarten van Kleinwee and Jacob Jan de Vries visited the coastal towns of Morocco, the area between Agadir and El Jadida.

Morocco is an important wintering location for the many Lesser Black-backed Gulls that breed in Holland and many other Western European countries. We know this based on observations of colour-ringed gulls that are observed here, projects such as those that are run by Buijs Eco Consult in the Delta area in the south-west of the Netherlands.

Besides the high temperatures, the gulls are also attracted by the high volumes of food that are available along the coast of Morocco in the form of fish (discards from fishing vessels and waste from fish factories) and human waste (land fills and waste dumps). A good spot to spend the winter when you're a Lesser Black-backed!

During our trip we visited various locations and apart from Lesser Black-backed Gulls from the Delta-region (about 90), we also came across Dutch gulls from the colonies from IJmuiden (7) and Texel (11). Other countries that were represented were Belgium, Scotland, England, Wales, Guernsey, Iceland, Norway, Denmark, Germany, France and Portugal.

We ended up with some 620 observations of about 410 individual Lesser Black-backed Gulls.

The high ringing activities in Norway showed very well in the large number of Norwegian rings that we read (about 120). Until the very last day we kept seeing new rings, even at locations that we had visited many times already.

The low number of rings from Northern-Germany (14) stood out against the high number from Denmark (50), even though that is pretty much the same region.

When the ringing details started to come in it also became clear to us that many gulls had either not been seen for a long time or are only observed in Morocco. Possibly due to relocations in the breeding area, some of these gulls are therefore not observed anymore in the country where they were ringed. This makes travelling to locations such as Morocco even more interesting and valuable for the research that is being done.

Below follows a short photo impression of our trip.maandag 16 januari 2017

Portugal - Spanje 2016-2017

Tussen 24-12-2016 en 6-1-2017 verbleven wij in de Algarve (PT) en Huelva (ES). In deze regio overwinteren zoals bekend veel geringde meeuwen uit de Nederlandse Delta. In totaal werden 25 verschillende ringen afgelezen die door mijzelf of mijn collega's zijn aangelegd. Daarnaast bestond de zogenaamde bijvangst uit geringde kleine mantelmeeuwen uit IJsland, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Engeland, Wales, Schotland, Guernsey, België en Frankrijk. Buiten kleine mantelmeeuwen werden ook andere geringde soorten aangetroffen waaronder geelpootmeeuw, audouins meeuw, zwartkopmeeuw, dunbekmeeuw, lepelaar, Europese flamingo, scholekster, zwarte ibis, steltkluut, kluut en ooievaar. In totaal werden 223 ringaflezingen verzameld. Hieronder een impressie in beeld.