dinsdag 14 november 2017

Vroege Vogels filmt Haagse meeuwen / Dutch urban gulls on TV

English below


Op 14 november 2017 is in Vroege Vogels TV een item geweest over de meeuwen in Den Haag. Hierin is aandacht besteed aan meeuwen in de stad, hun voedselstrategieën en interactie met mensen. Buijs Eco Consult heeft aan deze uitzending meegewerkt.

Milouska Meulens en Roland-Jan Buijs op Koekamp/Malieveld - Milouska Meulens and Roland-Jan Buijs at Koekamp/Malieveld

Op twee bekende locaties in de Haagse binnenstad (Koekamp/Malieveld en Buitenhof/Hofvijver) en bij winkelcentrum De Stede in het zuiden van Den Haag werden opnames gemaakt. Op deze locaties werden ook enkele meeuwen gevangen en geringd.

Rustende meeuwen in de Hofvijver - Resting gulls on Hofvijver

Bij de haringkar bij de ingang van het Binnenhof werd aandacht besteed aan specialisatie van sommige meeuwen op voedsel van mensen. Een enkele keer wordt eten gestolen, maar vaker verleiden de meeuwen mensen tot het voeren van restjes van hun lunch. Op deze locatie werden twee Zilvermeeuwen geringd; een adult en zijn 6 maanden oude jong dat nog steeds om voedsel bedelde. Beide meeuwen werden in de weken tussen opname en uitzending dagelijks op de haringkar waargenomen.

Y-9||9 bedelt bij Y-9||= - Y-9||9 begging for food from Y-9||=

De twee andere meeuwen die langs de Hofvijver werden geringd (kort na de opnames) zijn zeer regelmatig binnen het gezichtsveld van de haringkar maar laten ander gedrag zien. Het kleine grasveldje langs de Lange Vijverberg wordt intensief gebruikt door deze meeuwen als trappelplaats voor regenwormen. Ook in de stad wordt dus natuurlijk voedsel gevonden!

R/G-8L met ongeringde partner trappelend voor regenwormen - R/G-8L and unringed partner hunt for earthworms

De meeuwen die op Koekamp/Malieveld zijn geringd, zijn sinds de ringdag niet meer teruggezien. Het is afwachten waar die weer opduiken. De meeuw die bij winkelcentrum De Stede is geringd is enkele dagen later op Texel gezien! Zo interessant zijn de “Haagse” meeuwen!

R/G-8K op het wandelpad naast de Hofvijver - R/G-8K rests on the edge of Hofvijver 

Om de aflevering te bekijken - To watch the show item starts at minute 2.03:

English

On November 14th 2017 the Dutch Nature TV-show “Vroege Vogels” did an item on gulls in the city of The Hague. The item involves gulls in the urban area, their foraging strategies and interactions between gulls and people. Buijs Eco Consult took part in the show.

Two well-known locations in the city centre of The Hague (Koekamp/Malieveld and Buitenhof/Hofvijver) as well as a shopping mall in the south of The Hague featured in the show. On these locations several Herring gulls were captured and ringed.

At the open-air fish restaurant near the entrance of Binnenhof specialisation of gulls on human food was discussed. Sometimes food is stolen from people, but more often people offer their left-overs to the gulls. Two gulls were ringed next to this restaurant; an adult and his 6 month old juvenile who was still begging for food. Both gulls were seen daily at the restaurant in the weeks between recording and broadcasting of the show.

The two other gulls that were ringed along Hofvijver (shortly after the recordings) were regularly seen within eye-sight of the fish restaurant, but behave differently. A tiny patch of grass along Lange Vijverberg is used by these gulls to hunt for earthworms. The city also provides natural food!

The gulls that were ringed at Koekamp/Malieveld have not been seen since, while the adult that was ringed at the shopping mall was resighted a few days later on the island of Texel (over 100 km to the North)! This shows how diverse “urban” gulls are!

zondag 12 november 2017

Meeuwen uit de Delta in België en Frankrijk

(English below)

Sinds 2016 brengen Jacob Jan de Vries en ik, Maarten van Kleinwee, regelmatig de vuilstort van Blaringhem in Noord-Frankrijk om op zoek te gaan naar geringde meeuwen uit Nederland. Dit doen wij 2 keer per seizoen: in oktober aan het begin van het winterseizoen en in maart aan het eind van het winterseizoen.

Dit jaar zijn wij ook begonnen met het bezoeken van de Belgische kust en ook daar komen wij veel meeuwen tegen die geringd zijn door Buijs Eco Consult in de Delta (de driehoek Rotterdam - Moerdijk - Vlissingen).

Hieronder volgt een kort verslag van twee recente bezoeken aan die locaties.

België in augustus


In augustus, kort na het broedseizoen, hebben wij enkele dagen verschillende locaties langs de Belgische kust bezocht, met name rondom Oostende.
Hier zijn veel brede stranden te vinden met veel strekdammen. Vanwege de mosselen die zich daar bevinden zijn deze strekdammen een belangrijke bron van voedsel. Bij laag water (en als er geen verstoring is van badgasten) zijn er daarom ook veel meeuwen aanwezig om van deze natuurlijke voedselbron gebruik te maken.
In totaal kwamen wij daar 15 meeuwen uit de Delta tegen, waaronder enkelen die wij in oktober 2016 al op Blaringhem hadden gezien en ook enkelen die wij later in oktober daar tegen zouden komen.

Behalve de stranden bezochten wij ook de havens van Oostende. Daar waren nog veel Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen aanwezig met hun jongen. Opvallend was om daar op 1 dag 3 sub-adulte Zilvermeeuwen uit de Delta te zien.


Foto: Eerste-jaars Zilvermeeuw Groen 3K op de vuilstort van Blaringhem in oktober 2016. In augustus 2017 kwamen wij hem tegen in de haven van Oostende.

Foto: Tweede-jaars Zilvermeeuw Groen YE op een strekdam bij Blankenberge. Zowel in oktober 2016 als in oktober 2017 zagen wij deze meeuw ook op de vuilstort van Blaringhem.

Blaringhem in oktober


Van 9 t/m 13 oktober brachten wij elke dag een bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk. Deze stort wordt dagelijks door ongeveer twintigduizend meeuwen bezocht. Het overgrote merendeel hiervan zijn Zilvermeeuwen. Opvallend om te zien was het grote aantal jonge meeuwen die dit jaar geboren zijn: zo’n 30 - 40% van de aanwezige Zilvermeeuwen.

Deze keer kwamen wij 82 meeuwen uit Nederland tegen waarvan er 74 geringd waren door Buijs Eco Consult in de Delta. Bijna een kwart daarvan (17) waren jonge vogels die dit jaar geboren zijn.
Uit deze groep waren er 32 die wij bij voorgaande bezoeken in oktober 2016 en maart 2017 ook daar hebben gezien.

Eerder dit jaar, in juli, waren wij al aanwezig bij het ringen van de jonge Zilvermeeuwen in de havens van Vlissingen. Het was leuk om 7 van deze jonge meeuwen in Frankrijk terug te zien.

Vergeleken met het bezoek aan oktober 2016 lagen de aantallen afgelezen geringde meeuwen beduidend lager. Toen kwamen wij 111 meeuwen uit Nederland tegen, waarvan 104 geringd door Buijs Eco Consult. Daarvan waren er 23 dat jaar geboren, niet veel meer dan de 17 die wij dit jaar zagen.

Het verschil in aantal kan liggen in het feit dat ons bezoek twee weken eerder was dan in 2016 en dat het vrij zacht is voor de tijd van het jaar. Het kan daarom zijn dat nog niet alle meeuwen aangekomen zijn op deze overwinteringsplek. Echter, niet elk jaar is hetzelfde en verschillen zullen er altijd zijn.

 

Dankwoord


Graag willen wij de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen en Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een fotoimpressie van enkele meeuwen die waar daar hebben gezien.


Gulls from the Delta in Belgium and France


Since 2016, Jacob Jan de Vries and I, Maarten van Kleinwee, pay regular visits to the landfill of Blaringhem in northern France in search for ringed gulls from the Netherlands. We do this twice a season: once at the beginning of the wintering season and once at the end of the wintering season.

This year we have also started visiting the Belgian coast where we have also come across gulls ringed by Buijs Eco Consult in the area of Holland that is referred to as the ‘Delta’, located in the triangle Rotterdam - Moerdijk - Vlissingen.

Below follows a short report of two recent trips to these two locations.Belgium in August


In August, shortly after the breeding season, visited several locations along the Belgian coast during a few days, mainly around Oostende.

This area holds many breakwaters with mussel beds which provide an excellent food source for gulls. At low tide (and when not disturbed by beachgoers), many gulls can be observed at these locations.

In total we observed 15 gulls from the Delta, among which several which we had seen in October 2016 at Blaringhem and which we would see again at that location later in October.

We also visited the harbour of Oostende where many Herring Gulls and Lesser Black-backed Gulls were still present with their young. We were surprised to see 3 sub-adult Herring Gulls from the Delta there on one day.


Blaringhem in October


From 9 - 13 October, we visited the landfill of Blaringhem, France, daily. This site is visited by around 20,000 gulls each day, most of them Herring Gulls. Striking to see were the high number of young gulls that were born this year: around 30 - 40% of the total number present.

This time we managed to observe 82 ringed gulls from the Netherlands of which 74 were ringed by Buijs Eco Consult in the Delta. Almost a quarter (17) were gulls born this year.
From this group we had seen 32 at previous visits in October 2016 and March 2017.

Earlier this year, in July, we were present during a ringing session of young Herring Gulls in one of the breeding colonies near Vlissingen. It was nice to come across 7 of the young gulls at the landfill in France.

Compared to our visit in October 2016, the total number of observed ringed gulls was substantially lower. During that visit we recorded 111 Dutch gulls of which 104 were ringed by Buijs Eco Consult. Of those, 23 were born that year, so not many more than the 17 we saw this year.
 

The difference could be in the fact that our visit was planned two weeks earlier than last year and the the weather is relatively mild. It could be therefore that not all gulls have arrived yet at this wintering site. Still, not every year is the same and there will always be differences.

We would like to express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.