zondag 26 maart 2017

Bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk (maart 2017)

(English below)

In de week van 13 t/m 17 maart brachten wij, Maarten van Kleinwee en Jacob Jan de Vries een bezoek aan de vuilstort van Blaringhem, Frankrijk.


Eerder deden wij dit al in oktober 2016, aan het begin van de winter. Wij waren benieuwd wat de verschillen zouden zijn in de aantallen meeuwen uit Nederland nu de winter ten einde loopt.

Dit verschil was groot: zagen wij in oktober 111 individuen uit Nederland, nu waren het er nog maar 28. Daarvan droegen 23 een ring uit het project van Buijs Eco Consult.
Slechts 3 van de individuen die wij in oktober zagen waren ook nu (nog) in maart aanwezig.

Wat opviel was het lage aantal jonge meeuwen: van de 28 meeuwen waren er slechts 7 sub-adult. Van deze 7 waren er slechts 2 in hun eerste levensjaar, terwijl dat er in oktober 24 waren.

Een ander groot verschil was de aanwezigheid van Kleine Mantelmeeuwen: deze trekken na het broedseizoen naar hun overwinteringsgebieden in Zuid Europa en Noord Afrika en zijn in de winter niet aanwezig in Nederland. In oktober zagen wij daarom slechts 3 Nederlandse Kleine Mantelmeeuwen: één was in zijn eerste levensjaar en de andere twee waren adult. Tijdens ons bezoek in maart lag het aantal Kleine Mantelmeeuwen beduidend hoger, namelijk 14 van de 28. De overige 14 waren Zilvermeeuwen.

Deze cijfers geven duidelijk aan dat de meeste adulte Zilvermeeuwen zoals verwacht al richting hun broedkolonies vertrokken waren, dat de jonge meeuwen (die nog niet oud genoeg zijn om te broeden) ook weer verder zijn gaan zwerven, en dat de migratie van Kleine Mantelmeeuwen vanuit het zuiden in volle gang was.

Hoogtepunt van de waarnemingen was het zien van een adulte Kleine Mantelmeeuw (geringd door Buijs Eco Consult) die wij in januari in Marokko aflazen en in Blaringhem weer tegen kwamen.

Wederom willen wij graag de volgende mensen bedanken voor het succesvol maken van dit bezoek: Eric Stienen en Marc van de Walle van het INBO voor het contact leggen met Baudelet en het aanvragen van de toestemming, het management van Baudelet Blaringhem voor het verlenen van de toestemming en voor hun gastvrijheid, en Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult voor zijn waardevolle assistentie.

Hieronder volgt een foto-overzicht van de door ons waargenomen meeuwen met een kleurring van Buijs Eco Consult.

In the week of 13 - 17 March we, Maarten van Kleinwee and Jacob Jan de Vries, visited the landfill of Blaringhem in northern France.

We previously visited this location in October 2016, at the beginning of the winter. We were curious to see what the differences would be in the numbers of gulls from the Netherlands now that the winter is coming to an end.

It turned out that this difference was large: while we saw 111 individuals from the Netherlands in October, in March we only saw 28. Of these 28, 23 were fitted with a ring from Buijs Eco Consult. Only 3 individuals that we saw in October were also (still) present in March.

What was also noticable was the low number of young gulls: only 7 of the 28 gulls were sub-adult. Of these 7 only 2 were in their first year, compared to 24 in October.

Another big difference was the presence of Lesser Black-backed Gulls: these migrate after the breeding season to their wintering locations in the south of Europe and the north of Africa and are therefore not present in the winter in the Netherlands. In October we therefore saw only 3 Dutch Lesser Black-backed Gulls: one in its first year and 2 adults. In March the number of Lesser Black-backed Gulls was significantly higher: 14 out of 28. The other 14 were Herring Gulls.

These numbers clearly show that most of the adult Herring Gulls had already left for their breeding colonies (as expected), that the young gulls had also left, and that the migration of Lesser Black-backed was in full swing.

Highlight of our observations was seeing an adult Lesser Black-backed Gull (ringed by Buijs Eco Consult) which we had previously observed in Morocco in January.

We would like to again express our thanks to the following people for making this a successful trip: Eric Stienen and Marc van de Walle from INBO Belgium for contacting Baudelet and arranging the permit, the management of Baudelet Blaringhem for granting us permission and for their hospitality, and to Roland-Jan Buijs of Buijs Eco Consult for his valuable assistance.

Below a photo impression of some of the gulls fitted with a ring from Buijs Eco Consult that we observed.


Zilvermeeuwen / Herring Gulls 
Kleine Mantelmeeuwen / Lesser Black-backed Gulls